Wednesday, July 9, 2014

Chuyên đề bất đẳng thức và bất phương trình –Trần Sĩ Tùng 2014

Viết theo đúng phong cách của thầy Trần Sĩ Tùng. Chuyên đề bất đẳng thức và bất phương trình được thầy giới thiệu bao gồm nhiều mãng toán với nhiều kiến thức về bất đẳng thức và bất phương trình hay. Những bài toán được thầy giới thiệu lí thuyết và hướng dẫn giải cụ thể.
Trong phần bất đẳng thức có sự xuất hiện của những bất đẳng thức quen thuộc: Như: Bất đẳng thức Cauchy, bất đẳng thức vector, bất đẳng thức lượng giác,… Nhưng được thầy đưa vào một cách nhẹ nhà nhưng lại được vận dụng vào để giải quyết các bài tập khác. Nói cách khác thầy đã đư từ đơn giản đến những bất đẳng thức phức tạp.
Về bất phương trình cũng vậy. Những bất phương trình từ việc sử dụng dấu của tam thức bậc hai để giải còn xuất hiện cả những phần về hệ bất phương trình các các em thường gặp. Nhưng nó ở mức độ cao hơn ở những phần cuối. Nó được gọi là sự giao nghiêm hay nó thuộc về chương học mệnh đề và tập hợp mà trên Xuctu.com đã giới thiệu.
Xem tiếp
Post a Comment